ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Όπως αναφέρεται στην σχετική διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4818/2021, η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου χρήστη με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης διεξαγωγής των ως άνω Σταδίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας συνεπάγεται άδεια του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το ίδρυμα, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο διεξάγει τη Δ.Ε.Κ. για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του Σταδίου 2, καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ιδρύματος ή που αυτό αντλεί από άλλες πηγές σύμφωνα με το Στάδιο 2, για τους σκοπούς συγκέντρωσης των στοιχείων που προβλέπονται στο Στάδιο αυτό. Επίσης, συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ΚΦΔ για τον αιτούντα, μόνον για τον σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων του Σταδίου 2.

Αναλυτική περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας

1. Βήμα 1: «Επικοινωνία με δανειολήπτη» (εξωσυστημική διαδικασία)

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης δανείου που δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.), το Ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. Β.2. του άρθρου 1 του Πρώτου Κεφαλαίου της υπ’ αρ. 392/1/31.5.2021 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Ίδρυμα), επικοινωνεί εξωσυστημικά με τον οφειλέτη εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Σταδίου 1 της Δ.Ε.Κ. (ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΠΑΘ 392). Το Ίδρυμα ενημερώνει την Πλατφόρμα για τις ημερομηνίες αποστολής και επίδοσης της «Ειδοποίησης». Ο οφειλέτης δύναται να κάνει αίτηση για τη διεξαγωγή των Σταδίων 2 και 4 της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας μέσω της Πλατφόρμας.

2. Βήμα 2: «Δημιουργία και συμπλήρωση αίτησης» (συστημική διαδικασία)

Ο αιτών εισέρχεται στην Πλατφόρμα και υποβάλει αίτηση προς το αρμόδιο Ίδρυμα. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.) σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή του τυποποιημένου εντύπου οικονομικής πληροφόρησης σε περίπτωση νομικού προσώπου – πολύ μικρής επιχείρησης και περιέχει πληθώρα οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη.

1. Περιγραφή ενεργειών ανά εμπλεκόμενο ρόλο

Α/ Α

Ενέργεια

Περιγραφή

Υπεύθυνος Εκτέλεσης / Σύστημα

1

Είσοδος στην Πλατφόρμα

Για την υποβολή αίτησης στην Πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας, ο χρήστης αιτών (οφειλέτης / εγγυητής) εισέρχεται στην «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr-ΕΨΠ), με την επιλογή του συνδέσμου για ρύθμιση οφειλών.

Αιτών

2

Καταχώρηση των κωδικών Taxisnet

Με την επιτυχή εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αυτή εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του Taxisnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

Αιτών

3

Έλεγχος στοιχείων εισόδου

Η Πλατφόρμα ελέγχει:

α) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος,

β) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα (σε περίπτωση φυσικών προσώπων).

γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

1. Αν είναι απενεργοποιημένος ο ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

2. Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδικασία.».

Πλατφόρμα

4

Δημιουργία και συμπλήρωση νέας αίτησης

1. Εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση της Πλατφόρμας από το Ίδρυμα για την επίδοση της «Ειδοποίησης», ο αιτών θα μπορεί να ενημερωθεί από σχετική ενότητα για την ύπαρξή της. Τα Ιδρύματα θα μπορούν να ενημερώσουν την Πλατφόρμα για τις ημερομηνίες αποστολής και επίδοσης της «Ειδοποίησης». Η αναμενόμενη ημερομηνία λήξης του βήματος αυτού θα υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας επίδοσης. Αν η ημερομηνία επίδοσης δεν είναι γνωστή κατά την ενημέρωση της Πλατφόρμας το Ίδρυμα θα μπορεί να ενημερώσει την Πλατφόρμα σε δεύτερο χρόνο.

2. Ομοίως με παραπάνω, αν ο αιτών έχει χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος από κάποιο Ίδρυμα θα μπορεί να ενημερωθεί από τη σχετική ενότητα ειδοποιήσεων. Σημείωση: Η κοινοποίηση των ειδοποιήσεων (Ειδοποίηση, χαρακτηρισμός ως μη συνεργάσιμος) θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας, καθώς και η ολοκλήρωση μιας αίτησης λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κώδικα.

3. Ο αιτών επιλέγει πως συμφωνεί με την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

4. Επιπρόσθετα, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι το Ίδρυμα ενδέχεται να προχωρήσει σε άντληση δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, στο πλαίσιο αξιολόγησης του αιτήματός του, με το εξής: «Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σας αφορούν και τα οποία τηρούνται στα συστήματα πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ και το διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. («ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε:

http://www.tiresias.gr/docs/2022_EnimerosiEpexergasiasProsopikonDedomenon.pdf.»

5. Αν ο οφειλέτης δεν συμφωνήσει με την άρση απορρήτου εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς άρση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων» και ο αιτών δεν μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία νέας αίτησης.

6. Αφού ο αιτών επιλέξει πως συμφωνεί με την άρση του απορρήτου, τότε:

(α) αν έχει παραλάβει «Ειδοποίηση» από το Ίδρυμα στο οποίο απευθύνει την αίτηση, την επιλέγει στην ενότητα «Ειδοποίηση»,

(β) διαφορετικά επιλέγει το Ίδρυμα και, αν απαιτείται, και το Χαρτοφυλάκιο που αφορά η αίτηση. Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια λίστα δηλώσεων Αναστολής του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας για τις οποίες ο χρήστης επιλέγει “ΝΑΙ/ΟΧΙ” ανάλογα με το αν είναι ορθές σύμφωνα με τον ίδιο, με επικεφαλίδα «Δηλώνω υπεύθυνα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 2411/07.06.2021, παράγραφος Γ2, πως:» (Αναλυτικά στην ενότητα 3).

7. Δημιουργείται νέα αίτηση από την Πλατφόρμα και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης, ο οποίος εμφανίζεται προσυμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνονται αυτόματα το πεδίο «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου».

8. Με τη δημιουργία της αίτησης η Πλατφόρμα παράγει αυτόματα τον Πίνακα «Στοιχεία Αίτησης» ο οποίος είναι εμφανής σε κάθε Καρτέλα της αίτησης και περιλαμβάνει τα κάτωθι πεδία:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Αριθμός αίτησης

3. Ημ/νία εκκίνησης αίτησης

4. Στάδιο Αίτησης

Τα παραπάνω πεδία συμπληρώνονται αυτόματα από την Πλατφόρμα.

9. Παράλληλα στο παρασκήνιο γίνεται διασύνδεση με τα συστήματα της ΑΑΔΕ και αντλούνται οικονομικά, περιουσιακά και στοιχεία μητρώου και συνδέονται με την αίτηση ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν (μέσω web service) από το Ίδρυμα της αίτησης.

10.Όταν η αίτηση δημιουργείται, ο αιτών έχει 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της «Ειδοποίησης» (εφόσον αυτή έχει αποσταλεί), για την υποβολή της αίτησης προς το Ίδρυμα και η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Ανασκόπηση Αίτησης Από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα». Το στάδιο αυτό έχει διάρκεια 2 εργάσιμων ημερών, κατά τις οποίες ο αιτών, παρότι μπορεί να επεξεργάζεται την αίτησή του, δεν μπορεί να την υποβάλει, και το Ίδρυμα προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να την δει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτές οι 2 εργάσιμες ημέρες παρέχονται στο Ίδρυμα για να αποφανθεί κατά την εκκίνηση της διαδικασίας αν θα εφαρμόσει τη Δ.Ε.Κ. στον συγκεκριμένο αιτούντα ή αν θα ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς να χρειαστεί η αποστολή των οφειλών του, των καταθέσεων του και των μετοχών/τίτλων του από τα υπόλοιπα Ιδρύματα. 11. Αφού παρέλθουν οι 2 ημέρες η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Συλλογή Δεδομένων από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα», κατά το οποίο όλα τα Ιδρύματα που διαθέτουν απαιτήσεις έναντι του αιτούντα, καταθέσεις του ή/και μετοχές/τίτλους του, τα αποστέλλουν στην Πλατφόρμα εντός 3 εργάσιμων ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο αιτών μπορεί να επεξεργάζεται την αίτησή του, αλλά δεν μπορεί να την υποβάλει.

12. Με το πέρας των 3 εργάσιμων ημερών η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο «Οριστικοποίηση Αίτησης», στο οποίο ο αιτών μπορεί να προβεί σε ανασκόπηση, επεξεργασία και υποβολή της αίτησής του. Σε περίπτωση απόπειρας Υποβολής της αίτησης κατά το πρώτο ή δεύτερο στάδιο, θα εμφανίζεται μήνυμα: «Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί διότι γίνεται «Όνομα σταδίου αίτησης». Η υποβολή της αίτησης θα είναι διαθέσιμη από τις «Ημερομηνία Έναρξης σταδίου «Ανασκόπηση Αίτησης από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» + 5 ημέρες».

13. Εμφανίζονται οι ακόλουθες Καρτέλες για συμπλήρωση/ επισκόπηση από το χρήστη:

1. Γενικά Στοιχεία: Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν έχουν συμπληρωθεί αυτόματα από το Μητρώο της ΑΑΔΕ και το σύστημα.

2. Ετήσιο Εισόδημα: Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο χρήστης συμπληρώνει το ετήσιο του εισόδημα που προέρχεται από: αποδοχές από εργασία ή σύνταξη (προ φόρων και ασφαλιστικών εισφορών), καθαρές αποδοχές (μετά τους φόρους και τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία), επιδόματα από φορείς δημοσίου τομέα/κοινωνικούς φορείς, επιδόματα διατροφής, εισόδημα από ακίνητα χωρίς και με βάρη από εμπράγματες εξασφαλίσεις, εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία εκτός από ακίνητα (π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα), λοιπά εισοδήματα. Προαιρετικά, μπορεί να συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα παραπάνω στοιχεία που αφορούν τον/την σύζυγό του. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία: Κύκλος Εργασιών, Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων, Αποτελέσματα προ φόρων και Αποτελέσματα μετά φόρων. Συμπληρωματικά με την πληροφορία αυτή, αποστέλλεται στα Ιδρύματα και το σύνολο της πληροφορίας εισοδημάτων που έχει αντληθεί από την ΑΑΔΕ.

3. Ακίνητη Περιουσία: Η ενότητα συμπληρώνεται αυτόματα από το Ε9/ΕΝΦΙΑ του αιτούντα, δηλαδή όλη την ακίνητη περιουσία του αιτούντα με το Είδος/τη χρήση του ακινήτου, το Α.Τ.Α.Κ., την Αντικειμενική του αξία, την Τοποθεσία, την Έκταση, το Έτος κτήσης και το Είδος κυριότητας ανά ακίνητο. Για τα ακίνητα που συλλεχθούν, ο αιτών συμπληρώνει μόνο τον τρόπο κτήσης (υποχρεωτικά), το Είδος βάρους (προαιρετικά) και την Εμπορική αξία (προαιρετικά). Επιπλέον, μπορεί να επισημάνει τα ακίνητα που δε βρίσκονται πια στην κυριότητά του ή/και να προσθέσει επιπλέον δηλώνοντας, μεταξύ άλλων, αν είναι ακίνητο εξωτερικού.

4. Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία: Συλλέγονται αυτόματα μέσω σχετικής διασύνδεσης με τα Ιδρύματα οι καταθέσεις και οι μετοχές/τίτλοι του αιτούντα. Ωστόσο, τα πεδία «Έτος απόκτησης», και  «Είδος βάρους» συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον χρήστη. Επίσης, ο αιτών θα μπορεί να προσθέσει χειροκίνητα όποιες άλλες καταθέσεις ή/και μετοχές/τίτλους έχει. Ο χρήστης συμπληρώνει τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία όπως τα Ι.Χ., τις ασφάλειες ζωής και άλλα περιουσιακά του στοιχεία, αναγράφοντας (για όσα απαιτούνται) την Αξία τους (σε ευρώ), τον Αριθμό λογαριασμού, το Είδος, την Επωνυμία ιδρύματος, το Έτος απόκτησης και το Είδος βάρους (υποχρεωτικά).

5. Οφειλές: Ο χρήστης συμπληρώνει τις οφειλές του προς το ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση και λοιπούς ιδιώτες, αναγράφοντας την Ταυτότητα οφειλής/τον Αριθμό σύμβασης, την Επωνυμία ιδρύματος, το Είδος οφειλής, το Ύψος ληξιπρόθεσμης οφειλής, το Ύψος άληκτου μέρους οφειλής, την Ημερομηνία λήξης οφειλής, το Ύψος μηνιαίας καταβλητέας δόσης, το Είδος εξασφάλισης και Σχόλια, για όσα αφορούν τις οφειλές του. Σε περίπτωση που διασυνδεθούν με την πλατφόρμα επιπλέον φορείς (π.χ. ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, κ.ά.) τα στοιχεία τους θα ανακτώνται αυτόματα. Οι οφειλές του αιτούντα προς Ιδρύματα συλλέγονται αυτόματα μέσω σχετικής διασύνδεσης με τα Ιδρύματα και εμφανίζονται ως μη τροποποιήσιμα πεδία, με τα πεδία: Ύψος μηνιαίας καταβλητέας δόσης, Είδος εξασφάλισης και Σχόλια να πρέπει να συμπληρώνονται προαιρετικά από τον αιτούντα, ενώ το πεδίο Ημερομηνία λήξης οφειλής υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα, ο αιτών θα μπορεί να προσθέσει χειροκίνητα όποιες άλλες οφειλές έχει έναντι Ιδρυμάτων.

6. Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης: Στην ενότητα αυτή περιέχονται οι μηνιαίες Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης όπως εκάστοτε εκτιμώνται από το ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. Επίσης, ο χρήστης συμπληρώνει τις μηνιαίες δαπάνες διαβίωσής του επιλέγοντας από ορισμένες κατηγορίες καθώς και το μέγιστο μηνιαίο ποσό που θεωρεί ότι μπορεί να διαθέτει για την αποπληρωμή των οφειλών του προς το Ίδρυμα.

7. Έγγραφα: Ο χρήστης αναρτά στην Πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου το Ίδρυμα που αξιολογεί την αίτησή του να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα αποδεικτικά για να ελέγξει την εγκυρότητα των στοιχείων της αίτησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να δει και τα έγγραφα που αναρτώνται από το Ίδρυμα.

8. Ρύθμιση Οφειλών: Ο χρήστης, μετά την αρχική πρόταση από το Ίδρυμα, μπορεί από αυτήν την Καρτέλα να δει την αρχική πρόταση για να την αξιολογήσει. Εκεί, μπορεί να αποδεχτεί την αρχική πρόταση, να την απορρίψει ή να κάνει αντιπρόταση προς το Ίδρυμα. Επίσης, σε περίπτωση που ο χρήστης κάνει αντιπρόταση προς το Ίδρυμα, τότε μπορεί από αυτήν την Καρτέλα να δει και την τελική πρόταση του Ιδρύματος για να την αξιολογήσει. Μάλιστα, εφόσον το Ίδρυμα δεν συναινέσει με την αντιπρότασή του, ο χρήστης μπορεί, από αυτήν την Καρτέλα, να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αρχική ή τη νέα πρόταση του Ιδρύματος.

9. Αιτήματα Αναθεώρησης: Ο χρήστης μπορεί να κάνει αίτημα αναθεώρησης προς το Ίδρυμα και να δει αιτήματα αναθεώρησης που έχουν γίνει από το Ίδρυμα για την αίτησή του.

10. Ιστορικό Αίτησης: Ο χρήστης μπορεί να δει το ιστορικό της τρέχουσας αίτησης, ως προς το Στάδιο στο οποίο βρίσκεται, την Ημερομηνία έναρξης όλων των σταδίων που έχουν πραγματοποιηθεί, την Αναμενόμενη ημερομηνία λήξης τους και και την ημερομηνία λήξης τους.

Αιτών

5

Επισύναψη εγγράφων

1. Ο χρήστης επισυνάπτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει καταχωρήσει στην αίτησή του

2. Ο χρήστης επισυνάπτει όποια άλλα έγγραφα, στοιχεία ή έντυπη πληροφορία απαιτούν τα Ιδρύματα κατά την εξέταση του αιτήματος.

Αιτών

6

Υποβολή αίτησης

1. Ο χρήστης δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση όταν έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

2. Η Πλατφόρμα πραγματοποιεί έλεγχο της αίτησης. Σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης υποχρεωτικών στοιχείων η Πλατφόρμα ενημερώνει τον χρήστη για τα πεδία που είναι κενά ή που περιέχουν σφάλμα.

Αιτών / Πλατφόρμα

3. Βήμα 3: «Επεξεργασία αίτησης από το Ίδρυμα»

Α. Στο βήμα αυτό το Ίδρυμα αντλεί από την Πλατφόρμα τις αιτήσεις που το αφορούν, συνοδευόμενες από όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.

Β. Η ολοκλήρωση αιτήσεων γίνεται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι η ανάρτηση των προτεινόμενων τύπων λύσεων από το Ίδρυμα στην Πλατφόρμα. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης οφειλέτη με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, το Ίδρυμα μπορεί να ενημερώσει την Πλατφόρμα ώστε να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη αίτηση με σχετική αιτιολόγηση και ένδειξη. Το ίδιο συμβαίνει και αν το Ίδρυμα παραλάβει μια αίτηση από οφειλέτη που έχει χαρακτηρίσει ήδη μη συνεργάσιμο καθώς αυτός δεν την υπέβαλε εντός της προβλεπόμενης από τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» προθεσμίας από την ημερομηνία επίδοσης της Ειδοποίησης, ή αν παραλάβει αίτηση από οφειλέτη που εντάσσεται στην παρ. Γ.2. της ΕΠΑΘ 392 ενημερώνει την Πλατφόρμα και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν το Ίδρυμα σκοπεύει να διατηρήσει την υπάρχουσα υλοποίηση, μπορεί να ενημερώσει τον οφειλέτη επιλέγοντας σχετική σήμανση (Διατήρηση Υπάρχουσας Υλοποίησης) και αναρτώντας τα τρέχοντα στοιχεία της υπάρχουσας υλοποίησης, τηρώντας το ελάχιστο περιεχόμενο του «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης».

Γ. Κατόπιν υποβολής της αίτησης, το Ίδρυμα συνεχίζει με την επεξεργασία της (εξωσυστημική διαδικασία). Εφόσον κατά τον έλεγχο της αίτησης προκύψουν παραλήψεις, σφάλματα ή ασάφειες, το Ίδρυμα μπορεί να ενημερώσει τον χρήστη στην Καρτέλα «Αιτήματα Αναθεώρησης» ώστε ο χρήστης να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθώσεις ή/ και στην προσθήκη αρχείων. Δυνατότητα τροποποίησης πεδίων της αίτησης δίνεται στον χρήστη μόνο αφού το Ίδρυμα ζητήσει να γίνει τροποποίηση ή αφού το Ίδρυμα κάνει δεκτό αντίστοιχο αίτημα του αιτούντα. Η διαδικασία ανάρτησης αιτημάτων αναθεώρησης από το Ίδρυμα προς τον αιτούντα γίνεται μέσω του αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Δ. Το Ίδρυμα εντός 2 μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησης αποστέλλει μέσω της Πλατφόρμας την αρχική πρότασή του προς τον αιτούντα για ρύθμιση των οφειλών του, τηρώντας το ελάχιστο περιεχόμενο του «Τυποποιημένου Εγγράφου Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης» (ο αιτών μπορεί να δει την πρόταση στην Καρτέλα «Ρύθμιση Οφειλών») και η αίτηση μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο. Το Ίδρυμα πρέπει να επιλέξει τις σχετικές ενδείξεις που δηλώνουν ότι αποστέλλει την αρχική πρόταση. Επιπρόσθετα πρέπει να συμπεριλάβει τους προτεινόμενους τύπους λύσεων από τη λίστα που φαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κειμένου. Κατά την υποβολή πρότασης το Ίδρυμα δύναται να υποβάλλει μια ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης και, αν καμία εξ αυτών δεν συμφωνηθεί, λύση/εις οριστικής διευθέτησης. Ο αιτών θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε επίπεδο συνολικής πρότασης.

Ε. Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών προς ρύθμιση μεταβιβαστεί, θα μεταβιβάζεται η αίτηση στην ΑΕΔΑΔΠ που θα αναλάβει τη διαχείριση και η διαδικασία θα συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε μείνει. Σε περίπτωση που απλά μεταβιβαστούν κάποιες οφειλές, η διαδικασία θα συνεχίζεται κανονικά και κατά την υποβολή πρότασης ρύθμισης οι εν λόγω οφειλές θα χαρακτηρίζονται ως μεταβιβασθείσες.

4. Βήμα 4: «Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα»

Στο σημείο αυτό ο αιτών, αφού έχει αξιολογήσει την αρχική πρόταση που του προτείνεται, επιλέγει αν θα την αποδεχτεί ή αν θα την απορρίψει ή αν θα προτείνει εναλλακτική αντιπρόταση.

Περιγραφή ενεργειών ανά εμπλεκόμενο ρόλο

Α/ Α

Ενέργεια

Περιγραφή

Υπεύθυνος Εκτέλεσης / Σύστημα

1

Αξιολόγηση αρχικής πρότασης Ιδρύματος

Ο αιτών στο βήμα αυτό έχει 15 εργάσιμες ημέρες στη διάθεσή του για να αξιολογήσει τις εναλλακτικές που έχει υποβάλει το Ίδρυμα στο πλαίσιο της αρχικής πρότασης και να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί κάποια, αν τις απορρίπτει ή αν επιθυμεί να υποβάλει αντιπρόταση. Αν ο αιτών επιθυμεί να αποδεχτεί κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Αρχικής Πρότασης του Ιδρύματος, μεταβαίνει στην Καρτέλα «Ρύθμιση Οφειλών», επιλέγει από το σχετικό πεδίο «Αποδοχή Πρότασης» και πατάει Υποβολή. Σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση ολοκληρώνεται και η επικοινωνία συνεχίζεται εξωσυστημικά. Αναμένεται από το Ίδρυμα να αναρτήσει την υλοποιημένη ρύθμιση στο σύστημα, όταν υπογράφει η σχετική σύμβαση.

Εφόσον ο αιτών δεν καλύπτεται από την πρόταση του Ιδρύματος και δεν επιθυμεί να προβεί στην καταχώρηση δικής του αντιπρότασης, επιλέγει «Απόρριψη Πρότασης» και η αίτηση ολοκληρώνεται. Αν ο αιτών δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση του Ιδρύματος αλλά δεν επιθυμεί να τερματιστεί η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει «Αντιπρόταση». Επιλέγοντας να το κάνει από σχετικό κουμπί, εμφανίζεται ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να γράψει ό,τι επιθυμεί (π.χ. τύπους λύσεων που θα του ήταν ευνοϊκότεροι ή αναλυτικότερη περιγραφή των οικονομικών του δυσχερειών) και επισυνάπτει προαιρετικά ένα σχετικό έγγραφο. Επιλέγοντας «Υποβολή», η αντιπρότασή του αποστέλλεται στο Ίδρυμα προς αξιολόγηση.

Αιτών

5. Βήμα 5: «Επεξεργασία αντιπρότασης αιτούντα από Ίδρυμα»

Εφόσον ο αιτών έχει επιλέξει να κάνει αντιπρόταση, το Ίδρυμα οφείλει να την αξιολογήσει εντός ενός μήνα από την παραλαβή της και

(α) είτε να συναινέσει με την αντιπρόταση

(β) είτε να απαντήσει με «γραπτή επικοινωνία» ότι την απορρίπτει και ότι παραμένει ενεργός η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση

(γ) είτε να υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι η τελική.

Σε κάθε περίπτωση, το Ίδρυμα θα πρέπει να υποβάλει τελική πρόταση στην οποία να επισημαίνει (σε σχετικό πεδίο) αν αυτή περιλαμβάνει αποδοχή της αντιπρότασης του αιτούντα, διατήρηση της αρχικής πρότασης ή νέα πρόταση σε απάντηση της αντιπρότασης του αιτούντα.

Το Ίδρυμα μπορεί να ενημερωθεί για τη μετάβαση του αιτήματος στο βήμα της αντιπρότασης και να λάβει το περιεχόμενο της αντιπρότασης του αιτούντα. Αφού λάβει την αντιπρόταση του αιτούντα δύναται να υποβάλει την τελική του πρόταση προς τον αιτούντα.

6. Βήμα 6: «Αξιολόγηση τελικής πρότασης από αιτούντα»

Όταν έχει προηγηθεί η υποβολή αντιπρότασης από τον αιτούντα προς το Ίδρυμα και το ίδρυμα δεν συναινέσει με αυτήν, ο αιτών, εντός 15 εργάσιμων ημερών, επιλέγει μεταξύ αποδοχής ή απόρριψης της τελικής ή της αρχικής πρότασης του Ιδρύματος.

7. Βήμα 7: «Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.)» (εξωσυστημική διαδικασία)

Ένας οφειλέτης που έχει κατηγοριοποιηθεί ως μη συνεργάσιμος, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στη Δ.Ε.Ε. για να υποβάλει ένσταση επί της διαδικασίας που οδήγησε στον χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμο. Η προσφυγή μπορεί να γίνεται μία φορά κάθε φορά εφαρμογής της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.). Εφόσον ο αιτών προβεί σε ένσταση η οποία γίνει δεκτή, το Ίδρυμα θα μπορεί μέσα από το περιβάλλον της Πλατφόρμας, να επαναφέρει την αίτηση στο στάδιο που θα επιλέξει. Από το στάδιο αυτό και έπειτα η διαδικασία συνεχίζεται όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τα έγγραφα που δύναται να επισυνάψει ο αιτών είναι:

Για Φυσικά Πρόσωπα:

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (υποχρεωτική επισύναψη από χρήστη για την υποβολή της αίτησης)

2. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (εφόσον υφίσταται)

3. Κατ’ ελάχιστον, τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και σε περίπτωση συνταξιούχων το τελευταίο απόκομμα σύνταξης

4. Αποδεικτικό ανεργίας

5. Ιατρική γνωμάτευση

6. Αίτηση για απονομή σύνταξης

7. Μηχανογραφημένο αντίγραφο αίτησης συνταξιοδότησης (ΙΚΑ)

8. Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

9. Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς

10. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για την αλήθεια και ορθότητα των υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση οικονομικών και λοιπών στοιχείων, νομίμως υπογεγραμμένη

11. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας

12. Αποδεικτικό από το TAXIS περί μη υποβολής Ε9

13. Βεβαίωση Ευάλωτου.

Για Ελεύθερους επαγγελματίες/ατομικές επιχειρήσεις:

1. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατηρίου (υποχρεωτική επισύναψη από χρήστη για την υποβολή της αίτησης)

2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

3. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

4. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

5. Αποδεικτικό ανεργίας

6. Ιατρική γνωμάτευση

7. Αίτηση για απονομή σύνταξης

8. Μηχανογραφημένο αντίγραφο αίτησης συνταξιοδότησης (ΙΚΑ)

9. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας

10. Αποδεικτικό από το TAXIS περί μη υποβολής Ε9

11. Αποδεικτικά δαπανών (έκτακτα ή επαναλαμβανόμενα)

12. Βεβαίωση Ευάλωτου.

Εφόσον ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Ελεύθερος επαγγελματίας/ατομική επιχείρηση και στην ενότητα των Γενικών Στοιχείων το πεδίο «Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση» έχει την τιμή «Άνεργος», ο αιτών θα ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ότι αναμένεται η επισύναψη του Αποδεικτικού ανεργίας, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο για την υποβολή της αίτησης.

Για Νομικά Πρόσωπα:

1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

2. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

3. Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

4. Πιστοποιητικό, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, περί υπαγωγής ή μη, στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του ν. 3588/2007

5. Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις των (3) τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική Έκθεση

6. Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους

7. Πρόσφατη ανάλυση οφειλών (ανά κατηγορία πιστοδοτήσεως) και εγγυητικών επιστολών, ανά τράπεζα εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρίες leasing και factoring

8. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος (για νεοσύστατες επιχειρήσεις) και τυχόν μεταβολών, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

9. Ε3 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης

10. Ε1 τελευταίου έτους εγγυητή

11. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) εγγυητή

12. ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορέα

13. Ε1 τελευταίας τριετίας εγγυητή

14. Ε1 τελευταίου έτους φορέα

15. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) φορέα

16. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας χρήσης φορέα

17. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φορέα της επιχείρησης

18. Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης

19. Ίδια Συμμετοχή των βασικών μετόχων/εταίρων στο χρηματοδοτικό πλάνο

20. Προοπτικές Ανάπτυξης του κλάδου

21. Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές

22. Παράγοντες κίνδυνοι επιχειρηματικού σχεδίου και οι επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής/πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους.

23. Ε1 τελευταίου έτους συγγενικής επιχείρησης

24. Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9 τελευταίου έτους) συγγενικής επιχείρησης

25. ΕΝ.Φ.Ι.Α. συγγενικής επιχείρησης

26. Ισολογισμός έτους εντός τελευταίας τριετίας

27. Προσάρτημα ισολογισμού έτους εντός τελευταίας τριετίας

28. Οριστικό ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίας κλεισμένης χρήσης, υπογεγραμμένο από λογιστή

29. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογ/σμών τελευταίου μήνα και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένα από λογιστή

30. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

31. Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)

32. Αποδεικτικά δαπανών (έκτακτα ή επαναλαμβανόμενα)

33. Αποδεικτικό του Γ.Ε.ΜΗ. κλειστής επιχείρησης που δεν είναι σε εκκαθάρισης

34. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (πιο πρόσφατο Έντυπο Φ2).

Από τη Λίστα Αιτήσεων ο κάθε αιτών μπορεί να βρει όλες τις αιτήσεις του, καθώς και να δει σε έναν πίνακα μακροσκοπικά μερικές κύριες πληροφορίες (Στάδιο αίτησης, Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, κ.ά) που εκκρεμεί ο τελικός προσδιορισμός τους. Ειδικότερα, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες:

1. Προβολή συνόλου αιτήσεων (Υποβληθείσες και μη)

2. Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα

3. Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά φίλτρα

4. Αναζήτηση αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία

5. Ταξινόμηση αιτήσεων βάσει ορισμένων στοιχείων της αίτησης.

Αν μια αίτηση βρίσκεται μέχρι και το στάδιο «Οριστικοποίηση αίτησης», ο αιτών μπορεί επιλέγοντάς τη να συνεχίσει να την τροποποιεί από εκεί που είχε μείνει την τελευταία φορά που πάτησε «Αποθήκευση» κατά την τροποποίησή της. Εφόσον η αίτηση βρίσκεται σε μετέπειτα στάδιο, ο χρήστης μπορεί να κάνει κάποια από τις εξής δράσεις:

– να αναρτήσει σχόλιο/ερώτηση προς το Ίδρυμα

– να απαντήσει σε σχόλιο/ερώτηση από το Ίδρυμα

– να επισυνάψει έγγραφα και να τροποποιήσει στοιχεία της αίτησής του μετά από αίτημα του Ιδρύματος

– να κάνει αίτημα αναθεώρησης προς το Ίδρυμα προκειμένου να του γνωστοποιήσει τυχόν ουσιώδεις μεταβολές της οικονομικής του κατάστασης

– να αποδεχτεί κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις της αρχικής πρότασης

– να απορρίψει την αρχική πρόταση στο σύνολό της

– να υποβάλει αντιπρόταση

– να αποδεχτεί κάποια από τις εναλλακτικές λύσεις της αρχικής/τελικής πρότασης (εφόσον έχει υποβληθεί αντιπρόταση και δεν συναινεί το ίδρυμα σε αυτή)

– να απορρίψει την τελική πρόταση στο σύνολό της.

Η ενότητα Ρύθμιση Οφειλών είναι διαθέσιμη στον αιτούντα από το στάδιο «Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα» και μετά, καθώς κατά τα προηγούμενα στάδια το Ίδρυμα δεν έχει αποστείλει στο σύστημα κάποια πρόταση.

Από το στάδιο «Αξιολόγηση αρχικής πρότασης από αιτούντα» και μετά ο αιτών επιλέγοντας Ρύθμιση Οφειλών στην αίτησή του μεταβαίνει στην αντίστοιχη υποενότητα. Εκεί μπορεί να δει την Αρχική Πρόταση που έχει αποστείλει το Ίδρυμα. Λόγω του ότι μπορεί να υπάρχουν πολλαπλοί προτεινόμενοι τύποι λύσεων ανά πρόταση προς τον αιτούντα, υπάρχει προεπισκόπηση σε μορφή λίστας όλων των τύπων που συνοδεύουν μια αρχική ή τελική πρόταση. Για την αρχική και την τελική πρόταση υπάρχει το σχετικό αρχείο («Τυποποιημένο Έγγραφο Πρότασης Λύσεων Ρύθμισης ή Οριστικής Διευθέτησης», ΕΠΑΘ 392/1/31.05.2021, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Στάδιο 4) που περιγράφει, μεταξύ άλλων, με λεπτομέρεια τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης (περιλαμβανομένης της διατήρησης της υπάρχουσας υλοποίησης) και η ημερομηνία ανάρτησής τους από το Ίδρυμα. Επιπλέον, από κάτω υπάρχει ο πίνακας με τις εναλλακτικές στήλες:

– Ταυτότητα οφειλής προς ρύθμιση

– Ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής

– Κατηγορία πρότασης

– Τύπος λύσης

– Τύπος αποδοχής αντιπρότασης οφειλέτη (μόνο για Τελική Πρόταση)

– Ποσό προς ρύθμιση

– Ποσό ρύθμισης μετά διαγραφής

– Υφιστάμενη διάρκεια

– Διάρκεια ρύθμισης

– Υφιστάμενο ποσό δόσης

– Ποσό δόσης ρύθμισης

– Υφιστάμενη διάρκεια περιόδου χάριτος

– Διάρκεια περιόδου χάριτος ρύθμισης

– Υφιστάμενη περίοδος εκτοκισμού

– Περίοδος εκτοκισμού ρύθμισης

– Υφιστάμενη βάση επιτοκίου

– Βάση επιτοκίου ρύθμισης

– Υφιστάμενο περιθώριο επιτοκίου

– Περιθώριο επιτοκίου ρύθμισης

– Περιγραφή.

Στην υποενότητα αυτή υπάρχουν οι δυνατότητες της Αντιπρότασης, της Αποδοχής ή Απόρριψης της αρχικής πρότασης του Ιδρύματος. Σε περίπτωση αντιπρότασης από τον αιτούντα και απόρριψής της από το Ίδρυμα, υπάρχουν διαθέσιμες οι δυνατότητες της Αποδοχής ή της Απόρριψης της αρχικής ή της νέας πρότασης (δηλαδή της τελικής πρότασης). Στην περίπτωση της Αποδοχής ή της Απόρριψης, η διαδικασία λήγει και η αίτηση ολοκληρώνεται. Μετά την αποστολή της αρχικής πρότασης του Ιδρύματος, εφόσον επιλεχθεί η Αντιπρόταση, ο αιτών μπορεί να επισυνάψει σχετικό αρχείο και να καταγράψει αναλυτικά ό,τι επιθυμεί να διαβάσει το Ίδρυμα κατά την αξιολόγηση της αντιπρότασής του. Στη συνέχεια μπορεί να υποβάλει την αντιπρότασή του (ή να την αποθηκεύσει εφόσον δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της). Τότε η αίτηση προχωράει στο στάδιο «Επεξεργασία αντιπρότασης αιτούντα από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» και η επόμενη δράση είναι από το Ίδρυμα, που εντός ενός μήνα από την υποβολή της αντιπρότασης του αιτούντα είτε συναινεί με αυτή είτε την απορρίπτει και δηλώνει ότι παραμένει ενεργή η αρχική του πρόταση (με τη βασική σχετική τεκμηρίωση) είτε υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.

About the Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like these