ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι εξελίξεις στο θέμα της φορολογικής κατοικίας είναι συνεχείς. Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων μπορούν πλέον πολλοί εργαζόμενοι αλλά και επιχειρηματίες να έχουν σε άλλη χώρα την εργασία τους και σε άλλη χώρα την μόνιμη κατοικία.

Η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας ενός φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, αποτελείται από δύο στάδια.

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται η αίτηση της μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, (μαζί με τα πρώτα δικαιολογητικά που απαιτούνται) και γίνεται στο επόμενο έτος της μεταφοράς και μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου (για το 2023 έως την Παρασκευή 10-3-2023).

Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλονται τα υπόλοιπα έγγραφα-δικαιολογητικά που απαιτούνται (για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας) και οι φορολογούμενοι πρέπει να τα προσκομίσουν έως το τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου (για το 2023 έως Παρασκευή 8-9-2023).

Στο άρθρο μας θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και συγκεκριμένα στην αίτηση που πρέπει να υποβληθεί έως 10-3-2023.

Άν η αίτηση μεταφοράς γίνει και μετά την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου (και έως την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών ή και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης), δεν αποκλείει τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου και δεν υπάρχει πρόστιμο εκπρόθεσμης αίτησης.

Η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω τωναιτημάτων στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. (επιλέγουμε την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει το ΑΦΜ του φορολογούμενου, κατόπιν την ένδειξη: Εισόδημα και εν συνεχεία την ένδειξη: Κάτοικοι εξωτερικού-Αίτηση μεταβολής φορολογικής κατοικίας).

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας (μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται) μπορεί να υποβληθεί και δια ζώσης στην αρμόδια εφορία, παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου.

Στην αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας απαιτούνται και αποστέλλονται ως συνημμένα τα κάτωθι:

  • Συμπληρωμένο το έντυπο Α 110 το οποίο αντικατέστησε το έντυπο Μ0.
  • Συμπληρωμένο το έντυπο Δ 210

Στο έντυπο Δ210 μεταξύ των άλλων στοιχείων που πρέπει να συμπληρώσει ο φορολογούμενος, είναι η χώρα εξωτερικού που μένει και η ακριβής διεύθυνση του, ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης (ΑΦΤ) που έχει στην χώρα εξωτερικού και ο αριθμός τηλεφώνου του στην χώρα του εξωτερικού. Επίσης πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία από την οποία ζητά την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας.

Ως γνωστόν εάν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (από προγενέστερο έτος) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρείται κάτοικος Ελλάδας κατά τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας, είναι δυνατή η μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από την τρέχουσα ημερομηνία, χωρίς την υποχρέωση να υποβληθούν, στη Δ.Ο.Υ. όπου ο φορολογούμενος εμφανίζεται ως κάτοικος Ελλάδας, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης για τα έτη που αποδείξει ότι ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

  • Πληρεξούσιο(συμβολαιογραφική πράξη)ή Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) του φορολογούμενου που ορίζει φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) σύμφωναμετις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Δ.,με γνήσιο υπογραφής.

Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω GOV ή δια ζώσης στα ΚΕΠ (αν γίνει στην Ελλάδα) ή Προξενικής Αρχής (αν γίνει στο εξωτερικό) ή σε συμβολαιογράφο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή και αναλόγως τη χώρα εξωτερικού απαιτείται και apostille). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου εγγράφου θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο. Ο φορολογικός εκπρόσωπος (αντίκλητος) πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Θα πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι η πρόσφατη εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. «Ε.2010/2023» περί μη ύπαρξης φορολογικού εκπροσώπου, αναφέρεται στην διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής.

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και αντίγραφοδιαβατηρίου του φορολογούμενου.
  • Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ)από τον φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) ότι αποδέχεται τον ορισμό του, με γνήσιο της υπογραφής.

Το γνήσιο της υπογραφής μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω GOV ή δια ζώσης στα ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος (αντίκλητος) ως εντολοδόχος περιλαμβάνεται μαζί με τον φορολογούμενο (εντολέα) και υπογράφει το πληρεξούσιο (που έχει συσταθεί στην Ελλάδα), τότε δεν χρειάζεται Υ/Δ αποδοχής.

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φορολογικού εκπροσώπου (αντικλήτου).

Με την ηλεκτρονική αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών μέσω των «ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ» της Α.Α.Δ.Ε., λαμβάνουμε αριθμό πρωτοκόλλου, τη στιγμή της υποβολής. Επίσης μπορούμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της αιτήσεως μας.

Να σημειώσουμε ότι η ΑΙΤΗΣΗ μεταφοράς φορολογικής κατοικίας υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του αιτούντα φορολογούμενου.

Ακόμη σε περίπτωση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας εγγάμων, εφόσον και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας, πρέπει να υποβάλλουν ο καθένας ξεχωριστή αίτηση στην αρμόδια τους εφορία, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

Ως γνωστόν μπορεί να αιτηθεί αλλαγή φορολογικής κατοικίας ο ένας από τους δύο συζύγους, χωρίς αυτό να αποτελεί εμπόδιο της ολοκλήρωσης της μεταφοράς του.

Να τονίσουμε επίσης ότι η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας των φορολογούμενων, (από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., δηλαδή την 1-1-2014), δεν απαγορεύεται σε χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε χώρες που δεν συνεργάζονται φορολογικά με την Ελλάδα, αρκεί οι φορολογούμενοι να μπορούν να το αποδείξουν με βάση τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά των σχετικών αποφάσεων, ότι οι χώρες αυτές αποτελούν εν τοις πράγμασι την φορολογική τους κατοικία. Φυσικά, η φορολογική αρχή, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα της εφαρμογής του άρθρου 38 του Ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., σχετικά με τις τεχνικές φορολογικές διευθετήσεις.

Στο έντυπο Δ210 μεταξύ των άλλων στοιχείων που πρέπει να συμπληρώσει ο φορολογούμενος, είναι η χώρα εξωτερικού που μένει και η ακριβής διεύθυνση του, ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης (ΑΦΤ) που έχει στην χώρα εξωτερικού και ο αριθμός τηλεφώνου του στην χώρα του εξωτερικού. Επίσης πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία από την οποία ζητά την μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας.

  • Πληρεξούσιο (συμβολαιογραφική πράξη) ή Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) του φορολογούμενου που ορίζει φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) σύμφωναμετις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Δ.,με γνήσιο υπογραφής.
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και αντίγραφο διαβατηρίου του φορολογούμενου.
  • Υπεύθυνη δήλωση (Υ/Δ) από τον φορολογικό εκπρόσωπο (αντίκλητο) ότι αποδέχεται τον ορισμό του, με γνήσιο της υπογραφής.

.

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φορολογικού εκπροσώπου (αντικλήτου).

About the Author

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

You may also like these

No Related Post